Curriculum

Curriculum Vitae

Op 6 oktober 1953 werd ik geboren te Leiden op het binnenvaartschip van mijn ouders, Geert Veen (1925-1985) en Elisabeth Veen-Westerbeek (1928-2011) als eerste zoon na twee oudere zusters. Drie jongere broers zouden volgen. Na een aantal jaren ligplaatsonderwijs bezocht ik van 1961-1964 de lagere school in Hattem en aansluitend het Christelijk Lyceum te Zwolle (afd. gymnasium alpha). Van 1971 tot 1977 studeerde ik theologie aan de R.U. Utrecht.

Kort voor mijn afstuderen onderbrak ik de studie om gedurende drie jaar (1978-1981) als Frontier Intern (verbonden met de Wereldraad van Kerken) studiesecretaris te zijn van de Darmstadt-Koordinierung. Dat was een samenwerkingsverband van Europese basisgroepen, dat was opgericht op een internationale conferentie in Darmstadt naar aanleiding van de dertigste verjaardag van het z.g. Darmstädter Wort van 1947. In die periode was ik (mede)organisator van een aantal grotere en kleinere conferenties, waaronder het Gollwitzerfestival in Berlijn, december 1978 ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Helmut Gollwitzer en de Conferentie van Europese basisgroepen tegen kernbewapening in september 1980 op Woudschoten (Zeist).

Na terugkeer in Utrecht deed ik leervicariaat bij de Thomaskerkgemeente in Zeist (najaar 1981) en kerkelijk examen (november 1981) te Utrecht. In februari 1982 werd ik beroepen te Amsterdam als parttime-predikant van de Amstelkerkgemeente waar ik op 4 juli 1982 werd bevestigd door ds. Jaap van Zwieten de Blom.

Tijdens de eerste jaren van mijn predikantschap heb ik mij voorbereid op het doctoraal-examen aan de Universiteit van Amsterdam. Dat examen (hoofdvak: kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw bij Dr. Dick Boer, bijvakken: Oude Testament bij Prof. dr. Karel Deurloo en Christelijke ethiek bij Prof. dr. Bert ter Schegget in Leiden) werd in 1986 cum laude behaald. Vervolgens werd in de volgende periode naast het predikantswerk aan de dissertatie gewerkt. Promotie op 7 juni 1991 aan de UvA. Promotor Prof. dr. Nico Bakker, co-promotor Dr. Dick Boer.

In de daarop volgende jaren maakte de Amstelkerk deel uit van het Centrum voor Leren en Vieren, wat naast prachtige hoogtepunten (programma naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Miskotte in 1994 en de herdenking  van de 50e sterfdag van Bonhoeffer in april 1995) ook moeizame ervaringen opleverde, omdat het samengroeien van de aangesloten gemeentes en commissies minder vlot verliep dan gehoopt was en uiteindelijk (ruim na mijn vertrek) ook werd stopgezet.

In mei 1997 ben ik overgestapt naar Amsterdam-Noord. Eerst alleen bij de Weerenkapel (Nieuwendam) en vanaf november 1999 ook bij de Ark in Midden-Noord. Ik werd daar tevens voorzitter van de Raad van Kerken en van het Oecumenisch Leerhuis Noord.

Sinds begin 2006 ben ik voor 30% van de werktijd verbonden aan het Amsterdams Leerhuis Tenach en Evangelie. De overige 45% van mijn aanstelling werkte ik nog in Amsterdam-Noord.

In 2008 heb ik mijn baan als gemeentepredikant in Noord opgezegd vanwege een verhuizing naar Amersfoort en ben sindsdien voor 50 % van de werktijd predikant voor leerhuiswerk. Naast het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie (30%) ben ik ook adviseur van de werkgroep Vorming en Toerusting in Amsterdam-Osdorp (15 %) en voorzitter van het Oecumenisch Leerhuis Noord (5%) voor elk van de drie leerhuizen doe ik niet alleen bestuurlijk werk, maar geef ik ook zelf diverse cursussen. In 2016 verhuisde ik terug naar Amsterdam.

 

Nevenfuncties:

In de jaren dat ik aan de Weteringschans in Amsterdam woonde (1982-2002) was ik lid van het 4/5 mei-comité van het buurthuis aan de Prinsengracht en jaarlijks mede-organisator van de herdenking op het Weteringplantsoen.

Vanaf 1993 maakte ik deel uit van het bestuur van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, waarvan ik van 1998 tot 2001 voorzitter was. Daarna ben ik hoofdredacteur geworden van Ophef, het blad van de VTM.

Namens de Centrale Kerkenraad van Amsterdam ben ik een aantal jaren lid en een aantal jaren voorzitter geweest van de Commissie voor het Studentenpastoraat.

Vanaf 1995 ben ik docent kerkgeschiedenis bij de Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) in Amsterdam.

Nadat ik gestopt ben als gemeentepredikant ben ik als vrijwilliger voor de Miskotte-stichting gaan werken aan de publicatie van de dagboeken (vanaf 1938) van Miskotte en vanaf 2011 maak ik deel uit van het bestuur van de G.H. ter Schegget-stichting, vanaf 2015 als voorzitter.

 

Huiselijke situatie:

Ik ben sinds 1975 getrouwd met Rieta (drs. H.C.) van Staalduine, orthopedagoge bij de Johannes-Stichting (Christelijke vereniging voor zorg aan mensen met een verstandelijke handicap), sinds 1992 directeur en raad van bestuur van De Kleine Johannes te Amsterdam en sinds januari 2007 lid van de raad van bestuur van Amsta (fusie DKJ, Zorggroep Amsterdam en Tabitha).  Vanaf 2008 was zij directeur AWBZ bij Agis Zorgverzekeringen, na de fusie van Agis met Achmea vervult ze dezelfde functie bij Achmea. In 2015 ging zij met vervroegd pensioen.

Wij hebben twee dochters. De oudste, Rosanne (geb. 1983), is woonachtig in Brugge, sinds april 2005 getrouwd en in juni 2005 afgestudeerd als sociologe aan de Rijksuniversiteit te Gent. Zij haalde daarna een bachelor verpleegkunde en werkt sinds 2011 als psychiatrisch verpleegkundige in het AZ St. Jan in Brugge.  De jongste, Annelies (geb. 1990), studeerde vanaf 2008 wis- en natuurkunde in Utrecht. In 2012 haalde ze haar bachelors-examen in beide vakken en in 2014 haalde ze haar master in de deeltjesfysica. Datzelfde jaar trouwde ze en kreeg een PhD-aanstelling in Utrecht.

Sinds augustus 2006 zijn wij de trotse grootouders van Yaro Mir Raaben, zoon van mijn oudste dochter en haar man Pim. In maart 2009 volgde zijn broertje Tibo Ben Raaben en in augustus 2013 de derde jongen: Esau Seth Raaben. In augustus 2016 werd een vierde kleinzoon geboren: Leander Esger Xander Keijdener, zoon van Annelies en haar man Darius.

 

 

Publicaties: (artikelen in Eltheto, Opstand, Ophef, De Waagschaal en diverse kerkbladen zijn niet opgenomen).

Wilken Veen ed., Oekumenische basisgroepen over atomaire ontwapening. Verslag kongres Woudschoten 26-28 september 1980, Zeist, 1980. (eveneens Engelse en Duitse uitgave).

Rinse Reeling Brouwer en Wilken Veen ed., Waarheid en Leven, de actualiteit van Josef L. Hromadka 1889-1989, Narratio Hardinxveld 1989.

Freek Berrier, Marieke van der Gaag, Wilken Veen en Mies van der Velden ed., Het eerste boek heet Genesis.. Liedjes uit de Amstelkerkgemeente, Amsterdam 1990 (waarin ook een aantal liedjes van mijn hand).

 Collaboratie en Onderwerping. Het Duitse protestantisme in 1933 (dissertatie), Narratio Gorinchem 1991.

Gerard Minnaard en Wilken Veen ed., In dat huis daar woont een vrouw, feestbundel voor Bé Ruys, Narratio Gorinchem 1992. Daarin van mij het artikel: “Verzet in de bijbel, een meditatie over Daniël 3”.

“Miskotte en het nationaal-socialisme” in: Karel Deurloo/ Rene Venema ed. Antwoord aan het nihilisme, met Miskotte op de weg der verwachting, Ten Have Baarn 1994.

“Het eerste boek heet Genesis: Karel Deurloo, de dichter bij Genesis” in: Nog dichter bij Genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo, Ten Have Baarn 1995.

Karel Deurloo / Wilken Veen ed., De gezegende temidden van zijn broeders. Jozef en Juda in Genesis 37-50, Ten Have Baarn 1995.

 Hizkia, verklaring van een bijbelgedeelte, Kok Kampen 1996.

“Sind wir in die Irre gegangen? – Ueberlegungen aus anlaß von 50 Jahren Darmstädter Wort” in: Horst Dohle / Joachim Heise / Rimco Spanjer ed., Der Geschichte ins Gesicht sehen. Zum 80. Geburtstag von Bé Ruys, Rothenburg 1997.

“Barth en Rosenstock” in: Ype Bekker, Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort ed., In de ruimte van de openbaring, opstellen voor Nico T. Bakker,  Kok Kampen 1999.

“Het geheimenis: Christus onder de volkeren” in: Karel Deurloo en Freek van der Steen ed., Kolossenzen, verklaring van een bijbelgedeelte, Kok Kampen 1999.

“Meehopend en medeschuldig. Lezingen van Barths ‘De christen in de maatschappij’”, in: Susanne Hennecke en Rinse Reeling Brouwer ed., Afdalingen, werkstukken en vriendendiensten bij het afscheid van Dick Boer, Narratio Gorinchem 1999.

 Een stap verder dan de kerk. Betekenis en invloed van Dietrich Bonhoeffer, Narratio Gorinchem 2000.

 Verzoening in de praktijk? De NCSV en de ‘Duitsche Quaestie’, Boekencentrum Zoetermeer 2004.

De zachtmoedige revolutie in de theologie van G.H. ter Schegget, Narratio Gorinchem 2007.

Dietrich Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, Samengesteld, vertaald en ingeleid door Gerard den Hertog en Wilken Veen, Boekencentrum Zoetermeer 2012.